Lokasi Sekolah Yadika

 1. TK YADIKA 1
 2. SD YADIKA 1
 3. SMP YADIKA 2
 4. SMA YADIKA 2
 5. SMK YADIKA 1
 6. SMK YADIKA 3
 7. SMA YADIKA 1
 8. SMK YADIKA 2
 9. SMP YADIKA 5
 10. SMA YADIKA 5
 1. TK YADIKA 3
 2. SD YADIKA 3
 3. SMP YADIKA 3
 4. SMA YADIKA 3
 5. SMK YADIKA 4
 6. SMP YADIKA 6
 7. SMA YADIKA 6
 8. SMK YADIKA 5
 9. SMP YADIKA 10
 10. SMA YADIKA 10
 11. SMK YADIKA 10.
 1. SMA YADIKA 7
 2. SMK YADIKA 7
 3. SMP YADIKA 12
 4. SMA YADIKA 12
 5. SMK YADIKA 12
 6. SMA YADIKA 4
 7. SMK YADIKA 6
 8. SMP YADIKA 8
 9. SMA YADIKA 8
 10. SMK YADIKA 8
 11. SMA YADIKA 9
 12. SMK YADIKA 9
 13. SMP YADIKA 11
 14. SMA YADIKA 11
 15. SMK YADIKA 11
 16. SMP YADIKA 13
 17. SMA YADIKA 13
 18. SMK YADIKA 13
 19. SMA YADIKA KLJATI
 20. SMK YADIKA KLJATI
 21. SMA YADIKA CIREBON
 22. SMK YADIKA CIREBON
 23. SMA PAMOR
 24. SMK PAMOR
 25. SMP YADIKA SUMEDANG
 26. SMA YADIKA SUMEDANG
 27. SMK YADIKA SUMEDANG
 28. SMA YADIKA SOREANG
 29. SMK YADIKA SOREANG
 1. SMA YADIKA BTRJ
 2. SMK YADIKA BTRJ
 3. SMA YADIKA LL
 4. SMK YADIKA LL
 1. SMA YADIKA SIBISA MANGATUR
 2. SMK YADIKA SIBISA MANGATUR
 1. SMA YADIKA JAMBI
 2. SMK YADIKA JAMBI
 1. SMP YADIKA NATAR
 2. SMA YADIKA NATAR
 3. SMK YADIKA NATAR
 4. SMA YADIKA B.LAMPUNG
 5. SMK YADIKA B.LAMPUNG
 6. SMA YADIKA PAGELARAN
 7. SMK YADIKA PAGELARAN
 1. SMK YADIKA MANADO
 2. SMA YADIKA KOPANDAKAN
 3. SMK YADIKA KOPANDAKAN
 4. SMA YADIKA LANGOWAN
 5. SMK YADIKA LANGOWAN
 1. SMK YADIKA PALU